Close

Returning Officer Detail

Sr.No Assembly Name C.U.G. No.
1 277 – Katehari 9454416125
2 278-Tanda 9454416126
3 279-Alapur 9454416128
4 280-Jalalpur 9454416127
5 281-Akbarpur 9454416124